1. นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายส่วนบุคคล เนื่องจากนโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้ท่านได้รับทราบและยอมรับถึงนโยบายส่วนบุคคลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมนโยบายส่วนบุคคลเพื่อความความเหมาะสม บริษัทฯ จึงประกาศนโยบายส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

โปรดอ่านก่อนยอมรับนโยบายส่วนบุคคลและการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับผู้ใช้บริการที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย (20 ปีบริบูรณ์) หรือผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ บุคคลดังกล่าวจะต้องขอความยินยอม/ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี ก่อนที่จะยอมรับนโยบายส่วนบุคคลนี้ หรือการใช้สิทธิใด ๆ ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น หากท่านเป็นบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น และยอมรับนโยบายส่วนบุคคลนี้ บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ขอและได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจให้ความยินยอมดังกล่าวแล้ว

ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. บทนำของนโยบายส่วนบุคคล

1.1 บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทในเครืออมรินทร์ (บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด, บริษัท อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส จำกัด, บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด, บริษัท คาโดคาวะ อมรินทร์ จำกัด และบริษัทอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต) ให้ความเคารพและความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จึงขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

1.2 ในระหว่างการให้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของบริษัทฯ (ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการ) บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูล ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1.3 นโยบายส่วนบุคคลนี้มีไว้เพื่อให้ท่านรับทราบเกี่ยวกับกระบวนการการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของทางบริษัทฯ ที่จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมาระหว่างการให้บริการ หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่าน บริษัทฯ จะจัดเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลความเป็นส่วนบุคคลภายใต้นโยบายส่วนบุคคลของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

1.4 เงื่อนไขและข้อกำหนดตามนโยบายส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับท่านที่จะต้องอ่านและทำความเข้าใจก่อนการใช้บริการหรือขณะใช้บริการของบริษัทฯ รวมไปถึงนโยบายอื่น ๆ ที่บริษัทฯ บังคับใช้ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ระบุเอาไว้โดยเฉพาะแล้วในเรื่องการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลความเป็นส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านได้ตระหนักว่าทางบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลอย่างไร

1.5 การคลิกหรือกดยอมรับ หรือการเข้าตรวจสอบ เช่นการลงทะเบียนหรือข้าพเจ้า ยินยอมหรือยอมรับถึงนโยบายส่วนบุคคลที่กำหนดโดย บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)หรือ ข้อความอื่นที่คล้ายกันที่หน้าบริการลงทะเบียนของ www.baanlaesuan.com หรือบริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยินยอมหรือยอมรับ และจะปฏิบัติตามนโยบายส่วนบุคคลของบริษัทฯ

1.6 บริษัทฯ สามารถปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคลนี้ได้ โดยบริษัทฯ จะประกาศให้ท่านทราบเอาไว้ที่หน้าเว็บไซต์ www.baanlaesuan.com หรือที่อื่นที่เหมาะสมและเห็นได้ง่าย และจะมีการแจ้งเตือนแก่ท่านทางอีเมล และ/หรือช่องทางอื่นที่ท่านได้ให้ไว้ และจะแจ้งเตือนให้ทราบขณะที่ท่านใช้บริการการเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือการเข้าใช้บริการของบริษัทฯ รวมถึงคำสั่งการสั่งซื้อบนแฟลตฟอร์มด้วย 

ทั้งนี้ การคลิกหรือกดยอมรับนโยบายส่วนบุคคลที่ได้ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับนโยบายความดังกล่าวแล้วตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งท่านทางช่องทางต่าง ๆ ตามข้างต้น

1.7 นโยบายส่วนบุคคลนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้กับบริการอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้การให้บริการของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครืออมรินทร์ เช่น ร้านหนังสือนายอินทร์ สมาชิกนิตยสาร สมาชิกเว็บไซต์อื่น ๆ หรือบริการอื่น ๆ ในปัจจุบันและที่อาจมีขึ้นได้ในอนาคต รวมทั้งจะนำไปใช้กับประกาศ ข้อสัญญา และการยินยอมที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลความเป็นส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทฯ และจะไม่มีการยกเลิกจนกว่าบริษัทฯ จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

1.8 ท่านสามารถเข้าชมและเรียกดู www.baanlaesuan.com และ/หรือบริการอื่นใดของบริษัทฯ ได้โดยไม่จำเป็นต้องระบุถึงรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล แต่อย่างไรก็ตามหากท่านต้องการใช้บริการใดบน www.baanlaesuan.com และ/หรือบริการอื่นใดบนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ท่านจะต้องสมัครบัญชีสมาชิกของบริษัทฯ

1.9 ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ 

. สิทธิที่จะขอเข้าถึง ขอรับสำเนา ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูล

. สิทธิที่จะขอรับข้อมูลในกรณีที่บริษัทฯ ทำให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน ใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้ หรือเปิดเผยได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งสิทธิที่จะขอให้บริษัทฯ ส่ง หรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังบุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปไปยังบุคคลนอก (เว้นแต่ในทางเทคนิคไม่สามารถทำได้)

. สิทธิที่จะคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเมื่อใดก็ได้ 

. สิทธิที่จะลบ ทำลาย ทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน (นิรนาม) 

. สิทธิที่จะถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล 

. สิทธิที่จะคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล

. สิทธิจะระงับการใช้ข้อมูล

. สิทธิที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

. สิทธิที่จะร้องเรียนต่อบริษัทฯ ในกรณีมีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด 

ขอให้ท่านโปรดทราบว่าหากท่านได้ใช้สิทธิตามข้อ 1.9 ไม่ว่าสิทธิใด อาจทำให้เกิดผลกระทบบางอย่างในการปฏิบัติตามสัญญา และ/หรือการให้บริการของบริษัทฯ จนเป็นเหตุให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา และ/หรือให้บริการแก่ท่านได้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ทั้งสิ้นจากการใช้สิทธิดังกล่าวของท่าน ทั้งนี้การใช้สิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมาย หรือการเยียวยาบรรเทาความเสียหาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นั้นไว้แต่เพียงผู้เดียว

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์แก่ท่านมากที่สุด บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านโปรดหมั่นตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านว่ามีความถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และสมบูรณ์ครบถ้วน มิเช่นนั้นบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ทั้งสิ้น หากบริษัทฯ ไม่อาจให้บริการบางอย่าง หรือแจ้งสิทธิประโยชน์ใด แก่ท่านได้ เนื่องจากข้อมูลส่วนใดที่ท่านได้ระบุไว้นั้น ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ยินยอม

1.10 การขอใช้สิทธิตามข้อ 1.9

. ท่านสามารถใช้สิทธิโดย ติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล หรือติดต่อบริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าดำเนินการสำหรับการดึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้บันทึกไว้แล้วตามข้อ 1.9 (.) และทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงค่าดำเนินการก่อนที่บริษัทฯ จะดำเนินการตามคำขอของท่าน

. บริษัทฯ จะดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้หากทางบริษัทฯ ไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 21 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ส่งคำขอใช้สิทธิ บริษัทฯ จะเเจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ เว้นแต่กฎหมายได้บัญญัติเอาไว้เป็นการเฉพาะแล้วว่าไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำขอของท่าน

1.11 กรณีที่ท่านมีความเห็น ข้อเสนอแนะ ติชม หรือร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล หรือติดต่อบริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่าน

2.1 ข้อมูลความเป็นส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะบันทึกอยู่ในรูปแบบข้อมูลเอกสาร หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบใดก็ตาม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทำให้ระบุตัวบุคคลได้ ไม่ว่าทางตรงหรืออ้อม

2.2 บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลจากท่าน ดังต่อไปนี้ 

. ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ วันเกิด 

. ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่การจัดส่งใบเสร็จ ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ 

. ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีธนาคาร และรายละเอียดการชำระเงิน

. ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน และรายละเอียดสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ที่ท่านได้ซื้อจากบริษัทฯ 

. ข้อมูลทางเทคนิค เช่น หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP) ข้อมูลการเข้าระบบ Cookie ประเภทเบราว์เซอร์ และเวอร์ชั่นเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเวลาและที่ตั้ง การเชื่อมต่อและประเภทของเบราว์เซอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าระบบแพลตฟอร์ม

. ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน การสั่งซื้อหรือคำสั่งซื้อจากท่าน ความสนใจ การตั้งค่า การตอบรับ และการตอบแบบสำรวจ

. ข้อมูลการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ความพึงพอใจในการรับข้อมูลการตลาดจากทางบริษัทฯ และบุคคลภายนอกของบริษัทฯ และความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร

2.3 ในระหว่างที่ท่านใช้แพลตฟอร์มและการให้บริการใด ๆ ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านในกรณีดังต่อไปนี้

. เมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้และยินยอมรับเงื่อนไขการบริการ และนโยบายส่วนบุคคลของบริษัทฯ

. เมื่อท่านสมัครใช้การบริการใด ๆ หรือการสั่งซื้อสินค้าใด ๆ ที่มีอยู่บนแฟลตฟอร์ม

. เมื่อท่านเข้าใช้ถึงรูปแบบและการทำงานที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์มและการบริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ

. เมื่อท่านสมัครรับข้อมูลสื่อโฆษณา หรือหลักประกันด้านการตลาดของบริษัทฯ

. เมื่อท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับส่วนลด หรือแบบสอบถาม

. เมื่อท่านเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ หรือติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางบริการภายใน หรือแอพพลิเคชั่น เช่น Facebook Google

2.4 ท่านต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีความถูกต้องและไม่เป็นการหลอกลวง และท่านจะต้องแจ้งข้อมูลล่าสุดให้บริษัทฯ ทราบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์ในการรับบริการจากบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการเรียกร้องให้ท่านส่งเอกสารเพื่อยืนยันถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบลูกค้าของบริษัทฯ

2.5 หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เป็นของบุคคลอื่นแก่ทางบริษัท ให้ถือว่าท่านได้รับรองและรับประกันแล้วว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ได้จัดเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลซึ่งข้อมูลนั้น หรือที่เป็นไปตามนโยบายส่วนบุคคลนี้

2.6 ในกรณีที่ท่านใช้ชื่อบัญชีสมาชิกของโซเชียลมีเดียต่าง ๆ หรือบริการใด ๆ ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอก เพื่อเชื่อมโยงบัญชีสมาชิก สมัครบัญชีสมาชิก ใช้เป็นชื่อบัญชีสมาชิกใน www.baanlaesuan.com และ/หรือบริการอื่นใดของบริษัทฯ หรือในกรณีที่ท่านใช้ชื่อบัญชีสมาชิกของ www.baanlaesuan.com และ/หรือบริการอื่นใดของบริษัทฯ เพื่อเชื่อมโยงบัญชีสมาชิก สมัครบัญชีสมาชิก ใช้เป็นชื่อบัญชีสมาชิกในโซเชียลมีเดียต่าง ๆ หรือบริการใด ๆ ของบุคคลภายนอก บริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามที่ท่านได้ให้ข้อมูลเอาไว้ต่อบุคคลภายนอกนั้นได้ ทั้งนี้ การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก และบริษัทฯ จะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามนโยบายส่วนบุคคลนี้ด้วย

3. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมหรือประมวลผลจากท่าน บริษัทฯ อาจนำไปใช้ เปิดเผย หรือส่งมอบให้กับบุคคลภายนอกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

. เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการและการเข้าถึงแพลตฟอร์มของบริษัทฯ รวมถึงการตอบข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ การเรียกร้อง หรือข้อพิพาทผ่านทางตัวแทนบริการลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

. เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านผ่านแพลตฟอร์มที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ

. การชำระเงินค่าสินค้าที่ท่านชำระผ่านแพลตฟอร์มที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ

. การส่งมอบสินค้าที่ท่านสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่จำหน่ายโดยบริษัทฯ ในการนี้บริษัทจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกเพื่อทำการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน

. เพื่ออัพเดทการส่งมอบสินค้าแก่ท่าน

. เปรียบเทียบข้อมูลและยืนยันกับบุคคลภายนอกเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

. ให้กับผู้จัดการบัญชีของท่าน (ถ้ามี)

. เพื่อตรวจสอบและทำธุรกรรมในการชำระเงินที่ท่านได้ทำผ่านระบบออนไลน์

. เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากแพลตฟอร์ม

. เพื่อปรับปรุงรูปแบบหรือเนื้อหาของหน้าเว็บเพจบนแพลตฟอร์ม เเละปรับเปลี่ยนให้กับผู้ใช้บริการ

. เพื่อระบุจำนวนผู้เข้าชมบนแพลตฟอร์ม

. เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลประชากรและพฤติกรรมของผู้ใช้ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณาผ่าน Advertising Platform อาทิเช่น Facebook, Instagram, Google, Line และ/หรือ สื่อออนไลน์หรือสื่อ Social Media อื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นได้ในอนาคต

. เพื่อเสนอสินค้าหรือบริการที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ หรือที่ท่านร้องขอจากบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายสินค้าและบริการของบุคคลภายนอก เว้นแต่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

. เพื่อส่งข้อมูลข่าวสาร การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ อาทิเช่น โปรโมชั่น กิจกรรม ผ่านสื่อ และช่องทางต่าง ๆ เช่น การติดต่อทางโทรศัพท์, Website, Facebook, Google, Line, Instagram, Twitter, Youtube, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (EDM), SMS, จดหมาย, แผ่นพับ, ใบปลิว และ/หรือช่องทางอื่นที่ท่านได้ให้ไว้

. ตามที่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านตามกฎหมาย บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อส่งเอกสารทางการตลาด หรือการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของทางบริษัทฯ และบริษัทฯ อาจดำเนินการตัดสินใจให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ใด ๆ ตามที่กล่าวมานี้

3.2 ท่านสามารถยกเลิกการติดตามการรับข้อมูลทางการตลาดได้ตลอดระยะเวลา โดยใช้ตัวเลือกยกเลิกการติดตามในส่วนของการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลใน www.baanlaesuan.com หรือบนแพลตฟอร์มการให้บริการของบริษัทฯ

3.3 บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นในการป้องกันภัยคุกคามต่อชีวิต หรือสุขภาพ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

3.4 บริษัทฯ อาจเปิดเผยและ/หรืออนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกและ/หรือ บริษัทในเครืออมรินทร์ รวมถึงเว็บไซต์หรือบริการอื่นใดที่เป็นพันธมิตรของบริษัทฯ ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.baanlaesuan.com หรือบนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อการอำนวยความสะดวกในการใช้บริการ เพื่อการดำเนินทางธุรกรรมให้สำเร็จ เพื่อจัดการบัญชีและความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับท่าน เพื่อกิจกรรมทางการตลาด เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดและข้อเรียกร้องใด ๆ ที่บริษัทเห็นสมควร

ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทในเครืออมรินทร์ หรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ ให้ความมั่นใจว่าบริษัทในเครืออมรินทร์และบุคคลภายนอกจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือมีความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกัน และขอรับรองรองว่าบริษัทในเครืออมรินทร์และบุคคลภายนอก จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลความเป็นส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น

4.การเก็บรักษาและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4.1 บริษัทฯ จะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็น หรือตามที่กฎหมายกำหนด หรือเท่าที่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเก็บข้อมูลนั้นไว้  และเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลผู้ไม่มีอำนาจเข้าถึงการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ทำซ้ำ แก้ไข หรือมีความเสี่ยงในทำนองเดียวกัน ทางบริษัทฯ ได้นำมาตรการการจัดการทางกายภาพ และทางด้านเทคนิคที่เหมาะสมมาใช้ ตัวอย่างเช่น 

. การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

. ติดตั้งระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต

. ลบ ไม่ระบุ ไม่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

. ใช้ 128 SSL บิต (ระบบล็อคเข้ารหัส) เมื่อประมวลผลข้อมูลทางการเงินของท่าน

4.2 หากท่านเชื่อว่าความเป็นส่วนบุคคลของท่านถูกละเมิดโดยบริษัทฯ เอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลความเป็นส่วนบุคคลตามรายละเอียดติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่างนี้

4.3 ขอให้ท่านโปรดทราบว่า ไม่มีวิธีการใด ที่จะปกป้องหรือป้องกันการเจาะระบบเพื่อเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลผู้ไม่ได้รับอนุญาต หรือมีวิธีการใดในการจัดเก็บข้อมูลให้มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพัฒนาระบบและมาตรการการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งตรวจสอบและปรับปรุงมาตการการรักษาความปลอดภัยอยู่สม่ำเสมอเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

4.4 รหัสผ่านของท่านเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการเข้าใช้บัญชีของบริษัทฯ ดังนั้นกรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษรและเครื่องหมายพิเศษที่มีความเฉพาะ และห้ามเปิดเผยรหัสผ่านของท่านกับผู้ใดโดยเด็ดขาด 

กรณีที่ท่านเปิดเผยรหัสผ่านเข้าบัญชีให้กับผู้อื่น หรือยินยอมให้ผู้อื่นเข้าใช้บัญชีของท่าน หรือกรณีที่ท่านเข้าใช้บัญชีของผู้อื่น ท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่เกิดขึ้น 

กรณีที่ท่านเสียการควบคุมซึ่งรหัสผ่านเข้าบัญชี หรือเสียการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นใดที่ได้ให้เอาไว้ต่อบริษัทฯ ถือว่าท่านต้องรับผิดชอบและมีผลผูกพันต่อการกระทำนั้นตามกฎหมาย ดังนั้นหากรหัสผ่านเข้าบัญชีของท่านถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือหากท่านเชื่อว่ารหัสผ่านของท่านถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้ท่านติดต่อกับทางบริษัทฯ เพื่อขอเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าบัญชีของท่านโดยทันที 

บริษัทฯ ขอย้ำเตือนให้ท่านออกจากระบบบัญชีของท่าน (Log-Out)หลังจากใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของบริษัทฯ แล้ว รวมทั้งปิดหน้าต่างค้นหาหรือหน้าต่างเว็บไซต์ทันที หรือกรณีที่ท่านได้ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันกับบุคคลอื่น โปรดระมัดระวังการอนุญาตให้คุกกี้จดจำบัญชีและรหัสผ่านของท่านด้วย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5. การเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบ

5.1 บริษัทฯ หรือผู้ให้บริการที่มีอำนาจ อาจใช้คุกกี้หรือเว็บบีคอน หรือระบบเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้น รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น เมื่อท่านเข้าใช้บริการหรือเข้าใช้แพลตฟอร์ม ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษานโยบายคุกกี้ได้ ที่นี้ https://www.baanlaesuan.com/privacy-policy-th

5.2 เมื่อท่านเข้าใช้แพลตฟอร์มหรือบริการของบริษัทฯ ผ่านคอมพิวเตอร์ของท่านหรืออุปกรณ์โทรศัพท์ หรือเครื่องมือชนิดอื่น ๆ ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ จะทำการบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งเบราว์เซอร์ของท่านจะทำการส่งข้อมูลให้ โดยการส่งข้อมูลนั้นอาจมีข้อมูลดังต่อไปนี้รวมอยู่ด้วย

. ไอพีแอดเดรสของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสาร

. ประเภทของเบราว์เซอร์ของท่าน

. หน้าเว็บเพจที่ท่านได้เข้าชมก่อนที่ท่านจะเข้ามาที่แพลตฟอร์มของบริษัทฯ

. หน้าเพจภายในแพลตฟอร์มที่ท่านเข้าชม

. เวลาที่ใช้ในหน้าเพจรายการและข้อมูลที่ค้นหาบนแพลตฟอร์ม วันและเวลาที่เขาใช้และสถิติอื่น ๆ

5.3 ข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์และการบริการ/สินค้าที่บริษัทฯ ได้ให้บริการ

5.4 คุกกี้ (Cookie) คือไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข) จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์หรือดูข้อความ ซึ่งเป็นการช่วยให้ทางบริษัทฯ ได้รับรู้ถึงอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ และช่วยให้บริษัทฯ ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตรงตามความสนใจของท่านได้อย่างรวดเร็วและทำให้การบริการและแพลตฟอร์มมีประโยชน์และสะดวกต่อท่านมากยิ่งขึ้น

5.5 ท่านสามารถเข้าจัดการและลบคุกกี้ผ่านทางระบบเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่านี้ ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การช่วยเหลือของเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของท่าน

5.6 เว็บบีคอน คือ ภาพกราฟิกขนาดเล็กที่อาจรวมอยู่ในบริการและแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถนับจำนวนผู้ใช้บริการที่ได้เข้ามาดูหน้าเว็บ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าใจถึงความชอบและความสนใจของท่านได้ดียิ่งขึ้น

6. ความปลอดภัยในการชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต

6.1 ข้อมูลต่าง ๆ ที่ท่านกรอกในระหว่างการสั่งซื้อสินค้าที่ www.baanlaesuan.com หรือบริการอื่นของบริษัทฯ จะถูกป้องกันด้วยระบบ SSL ซึ่งเป็นระบบการเข้ารหัสข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากลและทันสมัยที่สุดระบบหนึ่งในปัจจุบัน นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีการส่งผ่านข้อมูลสำคัญทางอินเตอร์เน็ต

6.2 เมื่อท่านเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ท่านกรอกในหน้าต่างของธนาคารจะถูกบันทึกและทำการอนุมัติที่ Payment Gateway ของธนาคารนั้นๆ ซึ่งเป็นตัวแทนของ VISA ,Masterและ JCB ข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการจัดเก็บที่ Server ของบริษัทฯ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันการใช้บัตรโดยไม่ได้รับอนุญาต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลบัตรเพิ่มเติม หรือปฏิเสธรายการสั่งซื้อ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายถึงเหตุผลใด ๆ ในบางกรณี บริษัทฯ จะจำกัดวิธีการจัดส่งสินค้า และ/หรือ กำหนดให้ท่านเป็นผู้มีอำนาจรับสินค้าจากเจ้าหน้าที่จัดส่งเท่านั้น โดยท่านจะต้องแสดงบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่จัดส่งก่อนเซ็นต์รับสินค้า ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนนัดวันจัดส่ง

7. สิทธิของบริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากนโยบายส่วนบุคคลนี้

ท่านรับทราบและยอมรับว่า นอกจากที่บริษัทฯ มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็ยส่วนบุคคลนี้แล้ว บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้ หรือตามคำสั่งของเจ้าพนักงานของรัฐที่มีหน้าที่และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย

8. หน้าเว็บไชต์หรือบริการอื่น ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ หรือการให้บริการ หรือแพลตฟอร์มของบริษัทฯ อาจมีลิงก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ หรือบริการ หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก เช่น รับชำระค่าบริการธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวนี้ ดังนั้น บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบถึงนโยบายส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกนั้นเพื่อพิจารณาถึงวิธีการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไปจากท่าน

9. การลักลอบหรือเจาะระบบเข้าสู่พื้นที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล

การพยายามลักลอบหรือเจาะระบบเข้าไปยังพื้นที่ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและมีความผิดตามกฎหมาย หากบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่ามีบุคคลใดลักลอบเจาะเข้าระบบของบริษัทฯ หรือเจาะระบบเพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นที่เก็บรักษาโดยบริษัทฯ ไปใช้ หรือกระทำการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น บุคคลผู้นั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุด

10. การให้ข้อมูลและการใช้ภาษา ข้อความ ถ้อยคำ

ในการให้บริการ ท่านอาจมีการให้ข้อมูล ส่งต่อ หรือสอบถาม โดยส่งมายังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ การเขียนข้อวิจารณ์เพื่อขึ้นเว็บไซต์ หรือพิมพ์ข้อความใด ๆ ลงสู่พื้นที่การให้บริการของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครืออมรินทร์หรือบุคคลภายนอก ท่านรับรองว่าจะใช้ภาษาที่สุภาพ ไม่ใช้ข้อความหรือถ้อยคำที่เป็นการดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา หรือที่มีลักษณะเป็นการยุยงปลุกปั่นทำให้เกิดความแตกแยกสามัคคีในหมู่สังคม หรือที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และไม่ใช้ข้อความหรือถ้อยคำใดที่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีต่อประชาชน ทั้งนี้ภาษา ข้อความ และถ้อยคำที่ใช้จะต้องไม่เป็นการส่อเสียด หยาบคาย ข่มขู่ ดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาท หรือมีลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ่ หรือเจตนาที่จะใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือกระทำการใด ๆ อันกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด

การให้ข้อมูลหรือพิมพ์ข้อความใด ๆ ต้องไม่มีหรือไม่ส่งข้อมูลที่มีโปรแกรมไวรัส หรือลิงก์เว็บไซต์บริการใดที่มีไวรัส มัลแวร์ โทรจัน หรืออย่างอื่นที่คล้ายคลึงกัน รวมไปถึงเว็บไซต์หรือบริการที่เข้าข่ายเป็นการลามกอนาจาร การพนัน หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีต่อประชาชน 

นอกจากนี้ ท่านรับรองที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริง ไม่แอบอ้างชื่อบุคคล องค์กร หรือข้อมูลใดที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับผู้อ่าน ในกรณีที่ข้อมูลผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ มิได้หมายความว่าบริษัทฯ ยืนยันความถูกต้องของเนื้อหาหรือข้อมูล แต่หากผ่านการพิจารณาว่ามีการใช้ภาษาที่เหมาะสมในระดับหนึ่งแล้วเท่านั้น

รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่กล่าวมาข้างต้น ท่านต้องรับผิดในการกระทำตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึงค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำดังกล่าวด้วย

11. ฐานข้อมูล

ข้อมูลต่างๆ ที่จัดทำโดยบริษัทฯ จะผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นประกาศในเว็บไซต์หรือบริการเสมอ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปริมาณของข้อมูลนั้นมีจำนวนมาก โดยเฉพาะส่วนของตัวเลข ทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธรายการที่มีข้อผิดพลาดหากตรวจพบ

12. ทรัพย์สินทางปัญญา

สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ภายใน www.baanlaesuan.com หรือบริการใด ๆ ของบริษัทฯ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทในเครืออมรินทร์ (ยกเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ปลอมแปลงเนื้อหาสาระในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครืออมรินทร์ หรือนำไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยมิได้รับอนุญาต ทางบริษัทฯ และบริษัทในเครืออมรินทร์มีสิทธิที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทันที

13. การติดต่อกับบริษัทฯ

หากท่านต้องการติดต่อบริษัทฯ โปรดดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร และนำส่งถึงที่อยู่ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อมูลดังนี้สายงาน Consumer Experience บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 อีเมล [email protected]