ต้องไปหาหมอ

แมวเป็นหวัด หายเองได้ หรือไม่

แมวเป็นหวัด และไม่สบาย ได้เหมือนกับมนุษย์ แล้วน้องหายเองได้ไหมนะ หรือต้องพาไปพบสัตวแพทย์ คำตอบขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งสุขภาพแมว ชนิดของเชื้อก่อโรค และปริมาณเชื้อที่ได้รับ แมวเป็นหวัด หรือการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจของแมว เป็นโรคติดเชื้อที่สามารถพบได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เนื่องจากการเปลี่ยนฤดูกาล สาเหตุที่ทำให้น้องแมวเป็นหวัด โรคหวัดแมวเกิดจากเชื้อไวรัส Feline herpes virus (FHV-1) และ Feline calicivirus (FCV) นอกจากนี้ยังมีเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย เช่น Bordetella bronchiseptica, Chlamydia spp., Mycoplasma spp. และเชื้อไวรัสกลุ่มอื่นที่ทำให้ก่อโรคได้ เช่น Reovirus และ Cowpox เป็นต้น โดยปกติแล้วมักพบการติดเชื้อที่ร่วมกันมากกว่า 1 ชนิดและก่อให้เกิดอาการที่แสดงออกของโรค อาการของโรคหวัดแมว อาการโรคหวัดของน้องแมวแต่ละตัว ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สายพันธุ์ของเชื้อ ปริมาณเชื้อที่ได้รับ ระดับภูมิคุ้มกันของแมวแต่ละตัว รวมถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม และการเลี้ยงดูเป็นต้น สำหรับน้องแมวที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายในระดับดี หากติดเชื้อไม่รุนแรงจะไม่แสดงอาการเลย หรือแสดงอาการน้อย และสามารถหายเองได้ ส่วนน้องแมวที่แสดงอาการของโรคอย่างชัดเจน […]

อ่านต่อ