phobia

เมื่อสัตว์เลี้ยงมี อาการกลัว มากกว่าปกติ ต้องทำอย่างไรบ้าง?

อาการกลัว (fear) คือการตอบสนองของร่างกายต่ออันตราย แต่ความกลัวที่มากเกินไป หรือ ที่เรียกว่า โฟเบีย (phobia) จะเป็นความกลัวที่ไม่ได้มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต

อ่านต่อ